مقایسه شرکت های عرضه هاست در ایران 1401

بهترین شرکت هاستینگ در ایران در 1401؛ مقایسه ارزان ترین پلن هاستینگ شرکت های برتر بر اساس قیمت، حجم، پهنای باند و کیفیت پشتیبانی و ارائه خدمات. امتیاز شرکت ها بر اساس رتبه الکسا محاسبه شده است.
هزار تومان سالانه

151

حجم: 500
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
نامحدود  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

249

حجم: 512
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
100 گیگابایت  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

230

حجم: 100 مگابایت
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
-  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

82

حجم: 500 مگابایت
 لینوکس اشتراکی :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
Direct Admin  :کنترل پنل 
50 گیگابایت  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

190

حجم: 250 مگابایت
 لینوکس :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel   :کنترل پنل 
نامحدود  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

147

حجم: 200 مگابایت
 لینوکس :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
-  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

85

حجم: 100 مگابایت
 لینوکس :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
Plesk  :کنترل پنل 
نامحدود رایگان  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز
هزار تومان سالانه

200

حجم: 500 مگابایت
 لینوکس :نوع هاست 
ایران  :دیتاسنتر
cPanel  :کنترل پنل 
-  :ترافیک 
  :توضیح
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
قیمت
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
حجم
Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG. Sorry, your browser does not support inline SVG.
امتیاز